ค่าห้องพัก

    รายเดือน 3,800.-บาท(อาคารสายและสำ) รายวัน 400.-บาท(อาคารแรก) รายวัน 450.-บาท(the blue)  

Visitors: 36,508